Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek, nebo zákazníkem, poskytujete
mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji,
že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR).

Neprodávám žádný produkt, nejste tedy mým zákazníkem, ale návštěvníkem blogu. V
budoucnu ale prodej vlastních produktů plánuji, a proto tento dokument obsahuje i zásady a
práva zákazníků. Třeba se jím jednou taky stanete.

Správcem vašich osobních údajů jsem já Michal Janovský

Správcem osobních údajů je Michal Janovský, který provozuje webové stránky
michaljanovsky.cz Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat
co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání
přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje:
fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení
souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup správce Michal Janovský. Pro
zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,
využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané
zpracování se specializují. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či
zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém
případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a
kvalitu zpracování jako na sebe.

Abychom mohli měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte,
používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: info@michaljanovsky.cz

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého
z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:
info@michaljanovsky.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše
osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám
vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete
všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to plné právo.
V takovém případě odstraním veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
odstraním všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné
pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li mým zákazníkem na
základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V
obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato
mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho
souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydávám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018